Autor PK Academy

Čo sa to vlastne deje a prečo?


O stave dnešnej ekonomiky a čo ju spôsobuje a kam smeruje... píše Milan Zelený, globálny profesor systémov riadenia a propagátor sústavy riadenia Baťa...

Svetovú ekonomiku ovplyvňujú dva základné javy. Tie dlhodobé, ktoré začíname plne vnímať iba vďaka vrcholiacej evolúcii ekonomiky a bezprecedentnej akcelerácii zmien v spoločnosti. A krátkodobé – recesia a kríza sú iba javy prebiehajúce súbežne a tým pádom často mýlené s javmi prirodzenými...

1. Transformácia v ekonomike predstavuje dlhodobú zmenu dominantnej hospodárskej aktivity (sektora), v zmysle prevažujúceho zapojenia alebo zamestnanie práceschopných jedincov v spolo4nosti (pozri evolučná séria: lov a zber → poľnohospodárstvo → priemysel → služby → štát).

2. Metamorfóza je vyústením série transformácií - kvalitatívna premena formy hospodárskeho organizmu v novom prostredí - od globalizácie k relokalizácii. (Metafora transformujúcej sa húsenice, ktorá sa nakoniec premení v motýľa = rovnaký organizmus v rôznej forme) V ekonomike ide o proces prirodzeného (a prírodného) evolučného cyklu konštrukcia → deštrukciou → rekonštrukcia.

Aj keď nemusíme plne rozumieť definícia a vplyvy oboch javov (neučíme sa o nich v školách), každý sa denne stretávame s ich sprievodnými javmi. Každý z nižšie uvedených javov je konkrétnym výrazom transformácie a metamorfózy. Každá z nich predstavuje ponuku aj výzvu k inovácii, podnikateľským zámerom, hospodárskemu oslobodeniu a politickej autonómii...

Desintermediácia. Vylučovanie medzičlánkov; Hľadanie priameho prepojenia medzi výrobcom, poskytovateľom služieb a zákazníkom. Moderné mobilné a komunikačné technológie tak menia tradičnú potrebu aj úlohy agentov, dílerov, sprostredkovateľov či úradníkov.

Samoobsluha (outsourcing zákazníkovi). Zákazník je stále lepšie vybavený a pripravený k poskytovaniu služieb sám sebe a nie len to. Od bankomatov, čerpania benzínu, samoobslužných pokladní až po nákupy cez internet, drobné zdravotné úkony, či uplatnenie sa v domácej ekonomike. Tento "outsourcing zákazníkovi" akceleruje do mocného globálneho trendu.

Masová kustomizácia. Zákazník si vyžaduje stále viac produktov a služieb "šitých na mieru": individualizácia nahradila masovú (hromadnú) výrobu, podľa princípu "Najskôr predať, potom vyrobiť". 

Reintegrácia práce, úloh a vedomostí. Po extrémoch deľby práce masovej výroby nastáva reintegrácia. Rastúci podiel na riadení procesu, menej súčastok a komponentov v produktoch, znalosť celku, a nie len čiastkových operácií.

Od informácii k znalostiam, tj. od symbolického popisu akcie k akcii samotnej. Znalosť je účelová koordinácia akcie, informácia je jej (digitálny) popis. Vedieť ešte neznamená vedieť aj poznať.

Zákaznícka intervencia. Dodávateľský reťazec sa rozkladá na dodávateľskú a dopytovú časť. Zákazník špecifikuje žiaduce atribúty produktu pred zahájením výroby. Reťazce je treba skracovať, nie ešte viac predlžovať. 

Práca doma (homesourcing). Domov sa stáva efektívnou hospodárskou jednotkou. Domáca pracovňa sa stáva ekonomickým zdrojom. Vzdialené pracoviská vs. sieťové prepojenie miestnych pracovísk.

Zdieľanie zdrojov. Zdroje nie je nutné vlastniť: možno ich prenajímať a zdieľať. Zdieľanie kapitálových zdrojov (Komatsu), prenajímanie obchodných priestorov (Pop-up store). Všetko spojené s Tzv. Zdieľanou ekonomikou (share economy). Štrajkovať proti prirodzeným inováciám je znakom lipnutia na statuse quo. 

Substitúcia zdrojov. Tradičné, drahé, špinavé a obmedzené zdroje sú nahradzované ľahkými, lacnejšími, čistými, bezpečnejšími a obnoviteľnými materiálmi.

Digitálne technológie. Zákazník môže kupovať to, čo chce, nie v balíčku s tým, čo nechce. Systémy pay-per-view, pay-per-song, pay-per-program, pay-per-page, atď. Ssú výrazom nových možností digitalizácie: Separovať žiaduce od nežiaduceho, chcené od nechceného.

Digitalizácia výroby. Namiesto globálneho prevážania fyzických produktov, je efektívnejšia digitálna distribúcia informácii, vedomostí, know-how na použitie v lokalizovanej výrobe. (3D tlačiarne, modulárna konštrukcia, zdieľanie kapitálových produktov i zdrojov).

Vysoká technológia. Technologická podporná sieť sa reštrukturalizuje kvalitatívne, narušená kľúčovými inováciami. Namiesto nepretržitého zlepšovania prichádza zlepšovanie skokové (přetržité) prevládajú prelomové (rušivé) technológie. 

Podporná sieť: Bypass. Odpor a štátom aj médiami organizovaná rezistencia k inovačnej zmene: možno použiť inovačný obchvat a paralelných sietí v záujme zákazníkov užívateľov. 

Doplňujúce sa entity sú efektívnejšie v spolupráci. Keď všetci robia to isté, potom zostáva už len konkurencia. Účelom benchmarkingu je rozšírenie diferenciácie, nie homogenizácia a kopírovanie. Kopírovanie tzv. "Najlepších praktík" vedie v EÚ ku rovnakosti a inovačnému útlmu.

Podnikateľská sieť. Veľké firmy sa rozkladajú do sietí outsourcovaných zdrojov. Malé firmy sa združujú do aliancii, klasterov a partnerstiev. Tradičná firma sa transformuje v pružnú podnikateľskú sieť, obzvlášť v lokálnom kontexte.

Strategická flexibilita a organizačná prispôsobivosť sú efektívnejšie než tradičná prevádzková výkonnosť. Radšej než robiť veci správne, je robiť správne veci. Minimalizácia nákladov ustupuje maximalizácii pridanej hodnoty pre zákazníka.

Cyklická organizácia. Posilňuje sa autonómia a sebestačnosť vo využívaní zdrojov, energie, vody a materiálov. Maximalizuje sa zvyšková hodnota (po použití), efektívny dekonštrukcia produktu, recyklácia nepretržitá obnova vedomostí a zručností.

Eliminácia odpadu. Vynulovanie všetkého plytvania v materiálových, organizačných a znalostných systémoch. Efektívny "redesign" produktov aj služieb. Kompromisy znižujú aj plytvanie ľudským potenciálom, úsilím, časom i uplatnením.

Nepodmienený základný príjem. Rozvoj autonómnych regionálnych produkčných systémov umožňuje elimináciu štátnej intervencie a byrokratických nákladov.

Podobných sprievodných javov transformácie a metamorfózy je samozrejme oveľa viac. Každý pozorný čitateľ môže sám generovať celú ďalšiu radu. Takmer nič z toho sme sa neučili na školách; práve to je celosvetová výzva Doby: „Urobíme si to SAMI!“

Čínske príslovie - „Letnému vánku o búrke, studničnej žabe o mori a polovzdelancovi o tom, čo nikdy v škole nepočul, nerozprávaj...“

Svetovú ekonomiku ovplyvňujú dva základné javy. Tie dlhodobé, ktoré začíname plne vnímať iba vďaka vrcholiacej evolúcii ekonomiky a bezprecedentnej akcelerácii zmien v spoločnosti. A krátkodobé – recesia a kríza sú iba javy prebiehajúce súbežne a tým pádom často mýlené s javmi prirodzenými...

1. Transformácia v ekonomike predstavuje dlhodobú zmenu dominantnej hospodárskej aktivity (sektora), v zmysle prevažujúceho zapojenia alebo zamestnanie práceschopných jedincov v spolo4nosti (pozri evolučná séria: lov a zber → poľnohospodárstvo → priemysel → služby → štát).

2. Metamorfóza je vyústením série transformácií - kvalitatívna premena formy hospodárskeho organizmu v novom prostredí - od globalizácie k relokalizácii. (Metafora transformujúcej sa húsenice, ktorá sa nakoniec premení v motýľa = rovnaký organizmus v rôznej forme) V ekonomike ide o proces prirodzeného (a prírodného) evolučného cyklu konštrukcia → deštrukciou → rekonštrukcia.

Aj keď nemusíme plne rozumieť definícia a vplyvy oboch javov (neučíme sa o nich v školách), každý sa denne stretávame s ich sprievodnými javmi. Každý z nižšie uvedených javov je konkrétnym výrazom transformácie a metamorfózy. Každá z nich predstavuje ponuku aj výzvu k inovácii, podnikateľským zámerom, hospodárskemu oslobodeniu a politickej autonómii...

Desintermediácia. Vylučovanie medzičlánkov; Hľadanie priameho prepojenia medzi výrobcom, poskytovateľom služieb a zákazníkom. Moderné mobilné a komunikačné technológie tak menia tradičnú potrebu aj úlohy agentov, dílerov, sprostredkovateľov či úradníkov.

Samoobsluha (outsourcing zákazníkovi). Zákazník je stále lepšie vybavený a pripravený k poskytovaniu služieb sám sebe a nie len to. Od bankomatov, čerpania benzínu, samoobslužných pokladní až po nákupy cez internet, drobné zdravotné úkony, či uplatnenie sa v domácej ekonomike. Tento "outsourcing zákazníkovi" akceleruje do mocného globálneho trendu.

Masová kustomizácia. Zákazník si vyžaduje stále viac produktov a služieb "šitých na mieru": individualizácia nahradila masovú (hromadnú) výrobu, podľa princípu "Najskôr predať, potom vyrobiť". 

Reintegrácia práce, úloh a vedomostí. Po extrémoch deľby práce masovej výroby nastáva reintegrácia. Rastúci podiel na riadení procesu, menej súčastok a komponentov v produktoch, znalosť celku, a nie len čiastkových operácií.

Od informácii k znalostiam, tj. od symbolického popisu akcie k akcii samotnej. Znalosť je účelová koordinácia akcie, informácia je jej (digitálny) popis. Vedieť ešte neznamená vedieť aj poznať.

Zákaznícka intervencia. Dodávateľský reťazec sa rozkladá na dodávateľskú a dopytovú časť. Zákazník špecifikuje žiaduce atribúty produktu pred zahájením výroby. Reťazce je treba skracovať, nie ešte viac predlžovať. 

Práca doma (homesourcing). Domov sa stáva efektívnou hospodárskou jednotkou. Domáca pracovňa sa stáva ekonomickým zdrojom. Vzdialené pracoviská vs. sieťové prepojenie miestnych pracovísk.

Zdieľanie zdrojov. Zdroje nie je nutné vlastniť: možno ich prenajímať a zdieľať. Zdieľanie kapitálových zdrojov (Komatsu), prenajímanie obchodných priestorov (Pop-up store). Všetko spojené s Tzv. Zdieľanou ekonomikou (share economy). Štrajkovať proti prirodzeným inováciám je znakom lipnutia na statuse quo. 

Substitúcia zdrojov. Tradičné, drahé, špinavé a obmedzené zdroje sú nahradzované ľahkými, lacnejšími, čistými, bezpečnejšími a obnoviteľnými materiálmi.

Digitálne technológie. Zákazník môže kupovať to, čo chce, nie v balíčku s tým, čo nechce. Systémy pay-per-view, pay-per-song, pay-per-program, pay-per-page, atď. Ssú výrazom nových možností digitalizácie: Separovať žiaduce od nežiaduceho, chcené od nechceného.

Digitalizácia výroby. Namiesto globálneho prevážania fyzických produktov, je efektívnejšia digitálna distribúcia informácii, vedomostí, know-how na použitie v lokalizovanej výrobe. (3D tlačiarne, modulárna konštrukcia, zdieľanie kapitálových produktov i zdrojov).

Vysoká technológia. Technologická podporná sieť sa reštrukturalizuje kvalitatívne, narušená kľúčovými inováciami. Namiesto nepretržitého zlepšovania prichádza zlepšovanie skokové (přetržité) prevládajú prelomové (rušivé) technológie. 

Podporná sieť: Bypass. Odpor a štátom aj médiami organizovaná rezistencia k inovačnej zmene: možno použiť inovačný obchvat a paralelných sietí v záujme zákazníkov užívateľov. 

Doplňujúce sa entity sú efektívnejšie v spolupráci. Keď všetci robia to isté, potom zostáva už len konkurencia. Účelom benchmarkingu je rozšírenie diferenciácie, nie homogenizácia a kopírovanie. Kopírovanie tzv. "Najlepších praktík" vedie v EÚ ku rovnakosti a inovačnému útlmu.

Podnikateľská sieť. Veľké firmy sa rozkladajú do sietí outsourcovaných zdrojov. Malé firmy sa združujú do aliancii, klasterov a partnerstiev. Tradičná firma sa transformuje v pružnú podnikateľskú sieť, obzvlášť v lokálnom kontexte.

Strategická flexibilita a organizačná prispôsobivosť sú efektívnejšie než tradičná prevádzková výkonnosť. Radšej než robiť veci správne, je robiť správne veci. Minimalizácia nákladov ustupuje maximalizácii pridanej hodnoty pre zákazníka.

Cyklická organizácia. Posilňuje sa autonómia a sebestačnosť vo využívaní zdrojov, energie, vody a materiálov. Maximalizuje sa zvyšková hodnota (po použití), efektívny dekonštrukcia produktu, recyklácia nepretržitá obnova vedomostí a zručností.

Eliminácia odpadu. Vynulovanie všetkého plytvania v materiálových, organizačných a znalostných systémoch. Efektívny "redesign" produktov aj služieb. Kompromisy znižujú aj plytvanie ľudským potenciálom, úsilím, časom i uplatnením.

Nepodmienený základný príjem. Rozvoj autonómnych regionálnych produkčných systémov umožňuje elimináciu štátnej intervencie a byrokratických nákladov.

Podobných sprievodných javov transformácie a metamorfózy je samozrejme oveľa viac. Každý pozorný čitateľ môže sám generovať celú ďalšiu radu. Takmer nič z toho sme sa neučili na školách; práve to je celosvetová výzva Doby: „Urobíme si to SAMI!“

Čínske príslovie - „Letnému vánku o búrke, studničnej žabe o mori a polovzdelancovi o tom, čo nikdy v škole nepočul, nerozprávaj...“

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac